Warunki użytkowania i zasady

Regulamin i zasady użytkowania
Rzeszowskiego Archiwum Społecznego

 

§1
Preambuła

 1. Niniejszy dokument zawiera warunki mające zastosowanie do Użytkowników, którzy korzystają i/lub dodają Zasoby i Metadane do portalu internetowego - Rzeszowskie Archiwum Społeczne, który jest zamieszczony pod adresem http://ras.rzeszowska.org.pl i jest prowadzony przez Fundację Rzeszowską. Fundacja Rzeszowska dokłada wszelkich starań, aby wszystkie Zasoby i Metadane były dostępne do ponownego wykorzystania przy niewielkich ograniczeniach.
 2. Niniejszy Regulamin określa, że wszystkie Zasoby i Metadane, które zostaną udostępnione w Portalu RAS przez jego Użytkowników, zostaną udostępnione na stronach internetowych obsługiwanych przez Fundację Rzeszowską, zgodnie z warunkami Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL). Oznacza to, że gdy Użytkownik przesyła swoje Zasoby do Portalu RAS, nieodwołalnie przyznaje Stronom Trzecim prawo do swobodnego korzystania z tych Zasobów, o ile odpowiednio oznaczają one autorstwo, źródło pochodzenia, licencję i nie wykorzystują utworu do celów komercyjnych.
 3. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, nie wysyłaj Zasobów i/lub Metadanych do Portalu RAS.
 4. Tworząc konto w Portalu RAS Użytkownik potwierdza akceptację niniejszych warunków.

§2
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin i zasady użytkowania Rzeszowskiego Archiwum Społecznego pod adresem http://ras.rzeszowska.org.pl/warunki-uzytkowania-zasady/
 2. FRZ – Fundacja Rzeszowska z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Lenartowicza 10/42 (35-051 Rzeszów), wpisana do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000596573, NIP: 8133713654, REGON: 363520936.
 3. Portal RAS – portal internetowy Rzeszowskiego Archiwum Społecznego znajdujący się pod adresem http://ras.rzeszowska.org.pl, stanowiący własność FRZ, służący do prezentowania Zasobów.
 4. Administrator – osoba posiadająca pełne uprawnienia do wprowadzania zmian w Portalu RAS, w tym prezentowanych w nim Zasobów oraz ustawień.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług Portalu RAS.
 6. Redaktor – Użytkownik, który zamieszcza w Portalu RAS Zasoby, w tym archiwalne materiały wideo, zdjęcia, obrazy i/lub dźwięki, a także opracowania tekstowe.
 7. Instytucja – podmiot, w imieniu którego działa Redaktor.
 8. Zasób – wszystkie materiały archiwalne udostępnione i dostępne dla Użytkownika za pośrednictwem Portalu RAS, w tym między innymi materiały wideo, zdjęcia, obrazy i/lub dźwięki, a także teksty.
 9. Metadane – wszystkie opisowe metadane, w tym między innymi opisy i słowa kluczowe odnoszące się do treści i/lub cyfrowego obiektu zamieszczonego w Portalu RAS.
 10. Strona trzecia – każda osoba fizyczna lub prawna, która nie jest stroną niniejszej umowy.
 11. Konto – sekcja osobista zarządzana przez Redaktora, tworzona, gdy Użytkownik rejestruje się w Usłudze, do którego ma dostęp za pomocą loginu i hasła.
 12. Dane – dane Użytkownika, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Umowy.
 13. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych przez Użytkownika w zakresie niezbędnym dla korzystania z Portalu RAS.
 14. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez FRZ w oparciu o niniejszy Regulamin w celu umożliwienia Użytkownikom wnoszenia Treści i Metadanych w Portalu RAS, w tym:
  1. Usługi informacyjne – oznaczają w szczególności zapewnienie Użytkownikom dostępu do materiałów informacyjnych, opisów archiwalnych i plików udostępnionych za pomocą mechanizmów informatycznych serwisu internetowego przez sieć Internet;
  2. Usługi informatyczne – oznaczają w szczególności usługi zapewniające Redaktorom dodawanie, modyfikowanie i usuwanie treści w Portalu RAS oraz publikowanie treści w Portalu RAS w ramach możliwości informatycznych portalu oraz nadawanie uprawnień Redaktorom.
 15. Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL) – licencja na podstawie, której udostępniane są Zasoby w Portalu RAS opublikowana na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/.

§3
Ogólne warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z Portalu RAS obejmujące przeglądanie i wyświetlanie treści i Zasobów dostępnych pod adresem ras.rzeszowska.org.pl jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.
 2. Korzystanie z Portalu RAS odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Umowa o świadczeniu usług informacyjnych pomiędzy FRZ a Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili wpisania w przeglądarce internetowej adresu URL lub wybrania przekierowania do Portalu RAS, w szczególności stron internetowych zawierających treści informacyjno-promocyjne.
 4. Umowa o świadczeniu usług informacyjnych pomiędzy FRZ a Użytkownikiem zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Portalu RAS przez Użytkownika.
 5. Umowa o świadczeniu usług informatycznych pomiędzy FRZ a Redaktorem zostaje zawarta w chwili założenia Konta Redaktora.
 6. Umowa o świadczeniu usług informatycznych pomiędzy FRZ a Redaktorem może być rozwiązana przez każdą ze Stron rozwiązana przez każdą ze Stron. Rozwiązanie następuje z chwilą usunięcia konta Redaktora z Portalu RAS.
 7. Rozwiązanie Umowy wiąże się z usunięciem z Portalu RAS wszystkich Danych i Zasobów zamieszczonych przez Redaktora.

§4
Warunki techniczne korzystania z Usługi

 1. Użytkownik chcący korzystać z Portalu RAS, a w szczególności świadczonych przy jego pomocy usług, musi zapewnić we własnym zakresie hardware (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet) z zainstalowaną przeglądarką internetową i oprogramowaniem niezbędnym do właściwego korzystania z wybranych usług oraz połączenie z siecią Internet.
 2. Korzystanie z wybranych usług może wymagać włączenia w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript, flash oraz plików cookies (tzw. ciasteczka).

§5
Rejestracja i konto Redaktora

 1. Zanim Treści lub Metadane mogą zostać dodane do Portalu RAS, Użytkownik musi utworzyć Konto Redaktora w sposób opisany w Portalu RAS.
 2. Korzystanie z Portalu RAS obejmujące wprowadzanie, modyfikowanie, publikowanie Zasobów i/lub Metadanych w Portalu RAS jest bezpłatne, wymaga Rejestracji i założenia Konta Redaktora w Portalu RAS.
 3. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz dokonać ich akceptacji. Podczas rejestracji Użytkownik musi również podać e-mail i hasło, które umożliwią dostęp do konta. Obowiązkiem Użytkownika jest zachowanie poufności e-maila i hasła. Użytkownik jest zatem odpowiedzialny za wszelkie wykorzystanie Usług poprzez E-mail i Hasło.
 4. Redaktor zobowiązany jest podać prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 5. Dane podane przez Redaktora nie będą dostępne dla innych Użytkowników.
 6. W przypadku działania Redaktora na rzecz Instytucji, zamieszczając treści w Portalu RAS Redaktor poświadcza, iż działa w imieniu Instytucji i w porozumieniu z jej władzami.
 7. Jeśli użytkownik ma mniej niż 16 lat, może korzystać z Usługi wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela prawnego. Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, Użytkownik gwarantuje, że jest w rzeczywistości 16-letni lub starszy, lub że uzyskał zgodę swojego przedstawiciela prawnego na utworzenie Konta i korzystanie z Usługi.

§6
Usługa

 1. Użytkownik akceptuje fakt, że Usługa zawiera wyłącznie funkcje znalezione przez niego podczas korzystania z Usługi. Usługa jest zatem dostarczana "tak jak jest".
 2. FRZ nie gwarantuje, że Portal RAS będzie zawsze dostępny bez przerw i awarii. Awarie mogą wystąpić w wyniku, między innymi, awarii w połączeniach internetowych lub telefonicznych lub z powodu wirusów lub usterek/wad. FRZ nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za rekompensatę za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku niedostępności lub czasowej niedostępności Portalu RAS lub jego awarii.
 3. FRZ jest uprawniona, bez uprzedniego powiadomienia i nie zobowiązując się do rekompensaty dla Użytkownika, do zamknięcia lub czasowego zamknięcia Portalu RAS i/lub ograniczenia korzystania z niej, jeśli uzna to za konieczne, w związku z racjonalnie niezbędną obsługą Portalu RAS.
 4. FRZ jest uprawniona, bez uprzedniego powiadomienia, do dokonywania zmian i/lub ulepszeń proceduralnych i technicznych Portalu RAS.
 5. FRZ zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Portalu RAS, pewne funkcje mogą być dla niego niedostępne.

§7
Wykorzystywanie Zasobów i Metadanych

 1. Wszystkie Zasoby i Metadane chronione prawami własności intelektualnej wprowadzone i udostępnione przez Użytkownika w Portalu RAS zostaną  udostępnione stronom trzecim zgodnie z warunkami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL).
 2. Jeżeli Użytkownik jest właścicielem praw własności intelektualnej do Zasobów przez niego wniesionych; niniejszym upoważnia FRZ do wykonania §7.1 w odniesieniu do tych zasobów. Jeśli Użytkownik nie jest właścicielem praw własności intelektualnej do treści przez niego wniesionych, gwarantuje on, że:
  1. jest upoważniony przez właściciela praw własności intelektualnej (na podstawie zgody, zawartych umów lub przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) do korzystania z tych Zasobów w celu upoważnienia FRZ do wykonania §7.1 w odniesieniu do tych Zasobów, lub
  2. treść Zasobów jest objęta domeną publiczną.
 3. W razie potrzeby i w uzupełnieniu do praw przyznanych na mocy §7.1 Użytkownik udziela FRZ bezpłatnej, nieobciążonej, ogólnoświatowej, niewyłącznej licencji na użytkowanie, reprodukcję, dystrybucję i przekazywanie Zasobów.
 4. Licencja, o której mowa w §7.3 w, kończy się z chwilą usunięcia przez Użytkownika i/lub FRZ odpowiednich Treści i Zasobów z Portalu RAS lub po usunięciu Konta przez Użytkownika i/lub FRZ, z wyjątkiem sytuacji, w której i w zakresie, w jakim Zasoby stały się częścią dobranego zbioru Zasobów w Portalu RAS, który został stworzony przez FRZ lub przez Użytkowników Portalu RAS.
 5. Mimo że Portal RAS jasno wskazuje, że wykorzystanie przez strony trzecie Zasobów  udostępnianych przez Użytkownika podlega warunkom licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL), Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że FRZ nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość stosowania przez innych użytkowników licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL), niemniej na wniosek Redaktora FRZ może podjąć działania interwencyjne.

§8
Bezprawne korzystanie z Usługi

 1. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że FRZ może, ale nie musi mieć wiedzy na temat Zasobów i Metadanych udostępnianych za pośrednictwem Usługi. FRZ może, ale nie musi weryfikować, kontrolować i/lub wpływać na redagowanie zawartości Zasobów. Redaktor ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, które wykonuje za pomocą Portalu RAS, w szczególności w zakresie umieszczania Zasobów.
 2. Użytkownik zabezpiecza FRZ przed roszczeniami stron trzecich, które są oparte na oświadczeniu, że Zasoby lub Metadane umieszczone przez Redaktora za pomocą Portalu RAS w jakiś sposób naruszają prawa Stron Trzecich i/lub są niezgodne z prawem w jakikolwiek inny sposób.
 3. Bez obowiązku wypowiedzenia lub bez odpowiedzialności za rekompensatę, i bez uszczerbku dla praw FRZ do podjęcia dalszych działań prawnych, FRZ zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści lub Metadanych lub do zamknięcia Konta, jeśli uzna, że ​​istnieją ku temu powody, w szczególności w przypadkach, w których w opinii FRZ użytkownik narusza postanowienia niniejszego artykułu 7 lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych Warunków użytkowania.
 4. Jeżeli Użytkownik jest zdania, że ​​Treści lub Metadane dystrybuowane za pośrednictwem Serwisu są niezgodne z prawem, może to zgłosić. Taki raport do FRZ można sporządzić, wysyłając e-mail na adres fundacja@rzeszowska.org.pl.

§9
Odpowiedzialność

 1. FRZ zastrzega sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych, co do których uzna, że mogą naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. Dlatego każdy wpis będzie moderowany przez Administratora..
 2. FRZ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść Zasobów i/lub Metadane ani też za szkody lub straty Użytkowników lub innych Stron Trzecich, które wynikają z jakiejkolwiek niezgodnej z prawem treści Zasobów i/lub Metadanych. FRZ nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności za:
  1. treść, formę oraz poprawność Danych oraz Zasobów zamieszczanych przez Użytkowników w Portalu RAS;
  2. informacje dotyczące Zasobów prezentowanych w Portalu RAS, w tym: poprawność opisów archiwalnych, ich zgodność ze stanem faktycznym, przestrzeganie prawa autorskiego, prawa do wykorzystania wizerunku i innych praw osób trzecich;
  3. rozpowszechnianie Danych Użytkowników dokonane przez innych Użytkowników lub osoby trzecie, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa;
  4. wykorzystanie opublikowanych w Portalu RAS Zasobów przez osoby trzecie, niezgodnie z intencją Redaktora;
  5. nieuprawniony dostęp do Portalu RAS uzyskany z komputerów Instytucji lub z wykorzystaniem konta Redaktora przez osoby trzecie.
  6. jakiekolwiek naruszenia interesów Instytucji powstałe w wyniku działań Redaktora.
 3. Użytkownik zabezpiecza FRZ przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich z jakichkolwiek przyczyn, które dotyczą odszkodowania za straty, koszty lub odsetki, w związku z korzystaniem z Usługi i/lub jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu w związku z korzystaniem z Usługi.
 4. Jedyną czynnością, którą Użytkownik może podjąć, jeśli uważa, że ​​doznał on jakiejkolwiek szkody lub utraty, jest zaprzestanie korzystania z Usługi i zamknięcie swojego Konta.

§10
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Fundacja Rzeszowska informuje:

 1. Administratorem Danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Rzeszowska z siedzibą przy ul. Lenartowicza 10/42, w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-051).
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: fundacja@rzeszowska.org.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. FRZ przetwarza i wykorzystuje Dane tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z Usługą.
 4. Podanie Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w §10 pkt. 3. W przypadku niepodania Danych nie będzie możliwa realizacja w/w celu.
 5. Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
 6. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich Danych i ich modyfikacji w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Usunięcie Danych jest równoznaczne z zamknięciem Konta w Portalu RAS.
 8. Dane udostępnione przez Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim ani nie są przekazywane do krajów trzecich.
 9. Dane Użytkowników są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego Danych narusza przepisy RODO.

§11
Czas trwania i wypowiedzenie Usługi

 1. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Usługi i zamknięcia swojego Konta w dowolnym momencie.
 2. FRZ jest w każdej chwili uprawniona do wypowiedzenia i/lub zawieszenia dostępności Usługi dla Użytkownika, jeśli uzna, że ​​istnieją ku temu podstawy, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z jego strony w stosunku do Użytkownika.

§12
Postanowienia końcowe

 1. FRZ posiada autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego i elementów graficznych Portalu RAS.
 2. Regulamin jest dostępny w Portalu RAS w postaci umożliwiającej jego wydrukowanie, pobranie oraz zapisanie na nośniku danych.
 3. FRZ zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian Regulaminu.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu RAS po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza jego akceptację.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw szczegółowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2018 roku.